Uživatel nepřihlášen    přihlásitJste návštěvník č.
253433

Poslední aktualizace
2. 4. 2008
webmaster

Seznam modulů účetního systému MonWin

Zde je kompletní nabídka a popis modulů informačního systému MonWin, které aktuálně nabízíme. Popis obecných vlastností, možností a funkcí našich systémů naleznete zde (záložka funkce a vzhled).

Základní modul
Obchodní partneři
Účetnictví
Účetnictví
Pokladna
Saldo
Faktury vydané
Faktury došlé
Smlouvy vystavené
Smlouvy přijaté
Objednávky přijaté
Objednávky vystavené
Majetek
Investiční majetek
Drobný majetek
Sklad
Mzdy
Mzdy do 25 zaměstnanců
Mzdy nad 25 zaměstnanců
Ostatní
Přijatá pošta
Odeslaná pošta

Základní modul

Všechny moduly systému Monwin jsou napojeny na základní modul, který obstarává chod programu, zabezpečení proti zneužití a zpřístupnění funkcí operačního systému. Dále obsahuje funkce jako kalendář, kalkulačka, atd.

Celý program MonWin je vybaven on-line nápovědou, která umožňuje v kterémkoliv okamžiku ověřit správnost zvoleného postupu, některé formuláře jsou navíc vybaveny rychlou nápovědou, která ukazuje možnosti využití funkčních kláves.

Obchodní partneři

Evidence obchodních partnerů poskytuje široké možnosti pro záznam a sledování obchodních kontaktů. Automaticky se sleduje výše odběratelského i dodavatelského salda i výše celkových obratů v běžném a minulém roce. Jednotlivým obchodním partnerům je možné přiřadit individuální splatnost, penalizační sazbu, poskytovaný rabat nebo kategorii prodejní ceny, stanovit výši úvěrového limitu nebo úplný zákaz fakturace.

Sledování obchodních styků s důležitými partnery je možné zvýraznit přiřazením vlastního analytického účtu pro sledování pohledávek, závazků a poskytnutých či přijatých záloh. Záznamem čísla obchodní smlouvy s výší splátky ( měsíční, kvartální, pololetní ) lze jednoduše vytvořit podklady pro hromadné vystavení faktur.

Propojením s MS Word vzniká možnost hromadné korespondence ( vytvoření hlavičkového souboru hromadné korespondence z údajů seznamu obchodních partnerů). U partnerů je možné zaznamenat více bankovních účtů.

Ve verzi SQL je možné zadat také název partnera na 2 řádky, zkrácený název, poštovní adresu, telefonní a emailový seznam libovolného množství kontaktních osob ve firmě. Pro kontrolu na plátce DPH z EU byla přidána vazba na číselník států, pro kontrolu správnosti údajů je přidán nástroj na přímé vyhledání partnera v obchodním, případně živnostenském rejstříku.


Účetnictví

Účetní doklady - Základem sekce účetnictví je vstup účetního dokladu. Příjemně Vás překvapí jednoduchý zápis a možnost výběrů ze seznamu souvztažností, z evidenčních knih faktur nebo z příkazu k úhradě či možnosti duplikace předchozího řádku, automatického doplnění protiúčtu, jednoduchého záznamu DPH ( od základu i od celkové částky ), zobrazení zůstatku účtu nebo možnost automatického spárovaní - doplnění úhrad do knih faktur a archivu saldokonta.

Zpracování bankovních výpisů z elektronického styku s bankou až do podoby účetního dokladu (předkontace se řídí knihami faktur) patří také mezi uživatelsky velmi příjemné funkce.

Deník - Prohlížení dokladů s možností velkého množství výběrů a tiskových výstupů slouží k ověření účtování a k dohledání libovolného účetního záznamu s okamžitým zobrazením dokladu včetně možnosti opravy.

DPH - dokonalé ošetření DPH včetně všech požadovaných soupisů. Kvalitně ošetřená povinnost krátit nárok na odpočet. Tisk formuláře i dodatečného přiznání je samozřejmostí. Snadné ověření správnosti údajů ve formuláři. Kontrola procent a tisk chybných údajů.

VýsledkyStatistické výkazy v anglické i německé verzi, pohodlná možnost úpravy částek po zaokrouhlení, tisk formulářů i podle jednotlivých účtů, porovnání plnění s plánem, přednastavené cashflow ve vzorové osnově, rozborové výstupy pro kontrolu hospodaření (ukázka) s možností podrobného členění na organizační jednotky až do úrovně pracovníka. Druhové výsledovky rozbor nákladů a výnosů v libovolném členění a řazení. Výsledky zakázek sledují i zádržné a zálohy, ukončené (či neukončené) zakázky, výpisje možný i za více let.Ověření zůstatků účtů z předvahy zobrazením výpisu účtu a případně i dokladu. Vývoj zůstatků účtů po měsících. Struktura pohledávek a závazků ke dni i zpětně dle zadaných intervalů prodlení. Pro zahraniční majitele je možný tisk výstupů s přeloženým názvem účtu (nebo EXCEL tabulka).


.
Pokladna

pohodlné zadávání příjmových a výdajových dokladů usnadněné výběrem z předem připravených předkontací. Přímý zápis do účetnictví. Stejné funkce jako na účetním dokladu. Výčetka pro inventuru.
Saldo

Automatické i ruční párování saldokonta včetně generování haléřových a kursových rozdílů, podpora vzájemných zápočtů ( kompenzací ) přijatých a vystavených faktur. Možnost sledování saldokonta libovolného učtu (záloha, účet pořízení majetku, převodové účty, mzdy apod.). Rozbor historie spolupráce s partnery, skupiny partnerů nebo zakázek apod.. Pro opravy nebo v případně špatného přiřazení plateb lze kdykoliv odspárovat vybrané údaje.


Faktury vydané

Částka faktury může být zadána v Kč nebo cizí měně, textová i hodnotová část může být libovolně dlouhá. Kniha faktur nabízí množství výběrů, tisk upomínek a formuláře uznání závazku, možnost hromadného vystavení faktur ( obecné, ze záloh, penalizační ) či přímou vazbu na pokladnu a skladovou evidenci. U jednotlivé faktury lze zobrazit vývoj plateb, rozúčtování , upravit a dotisknout. Je možné sledovat více řad faktur.

Na konci účetního období je možné použít funkci pro přecenění knihy faktur, automaticky se proúčtuje doklad a částka přecenění se uchová v knize. (funkci lze opakovat).

V SQL verzi lze přiřadit účet středisko,činnost, zakázku již v řádku hodnotové části faktury rozúčtování se vytvoří nejen dle hlavičky faktury.

Možnost tisku faktur a upomínek v českém, anglickém nebo německém jazyce (po domluvě jsme schopni dodat i další jazyky).

Faktury došlé

Kromě standardních funkcí program umožňuje např. předběžnou evidenci faktury (kterou je pak možno jednoduše převést do knihy faktur), pozdější likvidaci faktury, tisk košilek nebo vystavení příkazu k úhradě v tištěné či elektronické podobě. U jednotlivé faktury lze zobrazit vývoj plateb, rozúčtování. Je možné sledovat více řad faktur.

Na konci účetního období je možné použít funkci pro přecenění knihy faktur, automaticky se proúčtuje doklad a částka přecenění se uchová v knize. (funkci lze opakovat).

V SQL verzi je navíc hodnotová část faktury a lze přiřadit účet středisko, činnost, zakázku již v jejím řádku, rozúčtování se pak vytvoří nejen dle hlavičky faktury.

Smlouvy vystavené

Vystavené smlouvy umožňují vystavení splátkového kalendáře a sledování úhrady klientem.

Smlouvy přijaté

Možnost hromadného zadání termínů plateb ze smlouvy. Podle zadané splatnosti se pak nabízí částky do příkazu k úhradě. Lze ověřovat úhradu dle data vystavení příkazu nebo ve verzi SQL se již doplňuje úhrada i ze saldokonta.

Objednávky přijaté

popis modulu zatím není k dispozici.

Objednávky vystavené

popis modulu zatím není k dispozici.

Investiční majetek

Evidence dlouhodobého majetku umožňuje sledovat daňové i účetní odpisy s možností zadat odlišné daňové a účetní pořizovací ceny. Umožňuje zvýšení ceny, přerušení odepisování, rozdělení karty a vyřazení pouze části majetku. Důležitým prvkem je sledování vnitropodnikových pronájmů. Členění majetku je možné podle tříd, odpisových skupin, vlastních skupin, odpovědného pracovníka nebo podle umístění. Samozřejmostí je nástroj pro záznam hromadných převodů. Program MonWin poskytuje podklady pro tvorbu odpisového plánu jak celkového, tak i pro jednotlivé položky dlouhodobého majetku.

Drobný majetek

V rámci evidence drobného majetku se sledují karty drobného majetku včetně pohybů ( přírůstků a úbytků ) jednotlivých položek včetně možnosti jejich inventarizace. Majetek je možné sledovat též podle pracovníků.
Sklad

Evidence skladu umožňuje zaznamenat všechny druhy skladových pohybů ( příjem materiálu, výdej do spotřeby , průběh materiálu, převod mezi jednotlivými sklady, prodej za hotové i prodej na fakturu včetně rezervací). Výdej ze skladu je řízen metodou FIFO.


Uživatel má možnost výběru z 5ti typů prodejních cen, nebo např. grafického zobrazení skladových položek. Dále je možné na kartě zachytit výši minimální požadované zásoby, umožňuje automatické odepisování přirozených úbytků ( ztrát ). Samozřejmostí jsou nástroje podporující inventarizaci skladových zásob. Možnost účtování podle skutečných pohybů ( sklad typu "A" ) nebo podle inventarizace ( sklad typu "B" ). V programu je realizována přímá vazba na evidenci vystavených faktur , vystavených objednávek, účetnictví a pokladnu.
Mzdy

Vedení úplné mzdové agendy provázané s personalistikou. Jednoduché ovládání umožňuje zpracování mezd ve velmi krátkém čase. Přitom jsou k dispozici všechny výstupy požadované jak pro úplnou evidenci mezd z hlediska odvodů daně z příjmu fyzických osob a evidence sociálního a zdravotního pojištění, tak i potřebné pro vlastní rozbory mzdových nákladů. Od roku 2005 byl přidán i tisk Evidenčních listů důchodového pojištění.
Volitelně lze sledovat mzdu i na zakázky.
Parametrické nastavení programu Vám umožňuje při drobné změně legislativy ovlivnit chování programu vlastním zásahem (Není nutný upgrade).

Přijatá pošta

Záznam o přijetí pošty lze zadat ručně nebo záznamem faktury případně předběžné faktury. Dále umožňuje ověření odebrání pošty zaměstnancem a sledování důležitosti i data vyřízení.

Odeslaná pošta

Slouží ke sledování odeslané pošty a tisku formuláře soupisu doporučených dopisů pro poštu. Nový záznam vzniká automaticky po vystavení faktury, upomínky apod. nebo ručně.