Uživatel nepřihlášen    přihlásitJste návštěvník č.
249560

Poslední aktualizace
2. 4. 2008
webmaster

Montis

Program Montis je komplexní agenda pro vedení podvojného účetnictví. Je vytvořen v textovém režimu a je určen pro operační systém DOS. V prostředí Windows je však plně funkční, jak v režimu celé obrazovky, tak oken.

Vzhledem k modulární stavbě programu je možné vypuštěním nepotřebných modulů či vícenásobným nasazením jiných modulů vytvořit přesně to prostředí, které konkrétnímu uživatelskému subjektu nejlépe vyhovuje. Program dodáváme jak v samostatné tak síťové verzi. V současné době jsou dispozici tyto moduly :

 • DUCES - dokladové podvojné účetnictví. Nastavením účtové osnovy možnost definovat podrobnost členění na střediska, zakázky a činnosti. Obsahuje veškeré nástroje pro sledování DPH, tvorbu formulářů (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Cash-flow, Obchodní věstník – české, anglické a německé verzi). Možnost účtování do libovolného období, podle úrovně vstupního hesla možnost uzamčení a odemčení období, možnost sledování rozpisu zůstatku vybraných účtů. Grafické výstupy přehledu vývoje nákladů a výnosů nebo vývoje jednotlivých účtů, mohutné podpory pro sledování zakázek i přes více let, volitelně pak nástroje pro sledování rozpracovanosti, analytické karty zakázek, kalkulace. Práce s cizí měnou a možnost použití cizojazyčné osnovy. Možnost tiskových výstupů za libovolné období. Vzhledem k zabudovaným nástrojům (tisk pokladní knihy, interní saldokonto) je program DUCES vhodný i pro velmi malé firmy, u nichž zatím nenastala potřeba ostatní doplňkové evidence.

 • FAKDOS - evidence přijatých faktur, celních dokladů i faktur v cizí měně s možností předkontace nebo předběžná evidence faktury s možností proúčtování až po ověření. Volitelně je možné instalovat evidenci stálých plateb ze smluv. Příprava a tisk hromadného příkazu k úhradě včetně možnosti doplnit platby nevyplývající z evidence ( komunikace s vybranými bankami přes kompatibilní media, případně přenos pomocí modemu ). Sledování závazků v různém členění, přehledy spolupráce s jednotlivými dodavateli, hlídání termínů splatnosti. Přehled plateb fysickým osobám.

 • FAKVYD - evidence vystavených faktur s možností vystavovat libovolný typ faktur včetně zahraničních, možnost vstavovat faktury v Kč či cizí měně, tisk v českém, anglickém nebo německém jazyce. Libovolně dlouhá textová i hodnotová část faktury, možnost vlastních slev, možnost uložení vzorů textové části faktury. Hromadné vystavení faktur ze záloh, hromadné vystavení penalizačních faktur včetně výpočtu výše penále, tisk upomínek.Volitelně je možné instalovat evidenci stálých plateb plynoucích z dlouhodobých smluv. Evidence objednávek , přehledy stavu pohledávek k určitému datu, přehled spolupráce s konkrétním odběratelem. Vazba na evidenci skladu. Možnost grafického tisku z prostředí Visual FoxPro včetně vlastního loga uživatelské firmy.

 • SALDO - automatické i manuální párování faktur (podle variabilního symbolu, účtu a částky, případně podle bankovního spojení nebo evidenčního čísla) s úhradami včetně generování haléřového vyrovnání do zadaného limitu a kursových rozdílů při práci s cizí měnou, možnost vzájemné kompenzace přijatých a vystavených faktur. Připouští možnost postupných splátek. Rozpis zůstatku účtu. Automatický záznam o úhradě (datum, číslo bankovního výpisu, účetní doklad) do knihy faktur. Možnost vlastní volby zobrazovaných údajů.

 • HIM - evidence hmotného i nehmotného investičního majetku s automatických výpočtem odpisů (lineární, degresivní nebo případně podle vlastní odpisové sazby), daňové a účetní odpisy s možností provést na závěr roku přepočet daňových odpisů. Možnost sestavení odpisového plánu na více let. Součástí jsou tisky inventárních karet či inventurních soupisů a sestavy určené pro kontrolu stavu účtu, případně přílohy ke statistickým výkazům.

 • DM - evidence drobného majetku včetně tisku inventárních seznamů či osobních karet. Přehledy přírůstků a úbytků drobného majetku v roce a měsíci.

 • POKL - evidence příjmových či výdajových dokladů včetně jejich vystavení a tisku s možností předkontace často se opakujících operací. Součástí jsou nástroje na provedení inventury pokladny. Program umožňuje sledovat více pokladen včetně valutových.

 • MZDY - evidence mezd ve verzích pro malé organizace i pro organizace s více než 25 zaměstnanci. Výpočet mezd, tisk výplatních pásek, výčetky, hlášení pro OSSP i ZP, příkazy k úhradě, měsíční i roční rekapitulace, tisk souhrnných informací za více období, mzdové listy, roční daňové vyrovnání. Součástí je sledování personálních údajů. Možnost zadání mezd v členění podle zakázek.

 • SKLAD - evidence libovolného počtu skladů podporující sledování všech typů pohybu - příjem, výdej do spotřeby, převod mezi sklady, průběžka, vratka ze spotřeby, prodej za hotové, prodej na fakturu, vnitropodnikový prodej, evidence objednávek, možnost rezervace, objednávky k výrobci. Při prodeji umožňuje využít až pět úrovní prodejních cen s tiskem paragonů. Hlídání kritického množství materiálu. Podpora při inventarizaci skladu. Množství vyhodnocujících tiskových výstupů. Při vystavování faktur vazba na evidenci vystavených faktur. Použita metoda FIFO.

 • UKAZ - sledování vývoje více než sta finančních ukazatelů včetně grafických výstupů. Možnost naplnění datové základny z účetního programu DUCES nebo manuální vstup. Možnost sledování více variant předpokládaného či požadovaného vývoj.

 • POHLED - evidence nedobytných pohledávek včetně výpočtu jejich odpisů. Vazba na účetní program DUCES a knihu vystavených faktur.

 • CENPA - evidence pohybu cenných papírů (příjem, výdej, přecenění) včetně jejich automatické kontace. Výpočet portfolia.

 • JIZDY - kniha jízd pro libovolný počet dopravních prostředků, evidence vyúčtování pracovních cest, sledování oprav a ostatních provozních nákladů, evidence nákupu pohonných hmot, sledování průměrné spotřeby.

 • PLAN - nadstavba účetního programu DUCES, možnost zadání plánu v potřebném členění, porovnání skutečnosti s plánem. Možnost variantního sledování vývoje.

 • POSTO - evidence odeslané pošty, automatický přenos údajů z evidence vystavených faktur, tisk poštovní výčetky.

 • POSTD - evidence došlé pošty, sledování vyřízení korespondence.

 • PŮJCKY - evidence půjček vlastním zaměstnancům, výpočet úroků.

 • MENAG - sledování zůstatků peněžních prostředků, rozpisu pohledávek a závazků, výsledků hospodaření a statistických výkazů – výsledovka, rozvaha a cashflow ve zjednodušeném menu. Určeno pro vedoucí pracovníky.

Schéma systému montis

Ukázky z programu

 Hlavní modul :

 

Duces - Oprava dokladu :  

Fakvyd - Vystavení faktury :  

Fakdos - Příjem faktury :  

Saldo - Výběry pro párování :

Pokl - Výběry pro prohlížení :  

Mtz - Výběry pro Fakturaci a výdej :  

Him - Zápis majetkové karty :  

Mzdy - Zápis mzdy :